Festival regulations
CYRKULACJE 2020

Cyrkulacje Festival

11th edition

22.04-26.04.2020 Wrocław, Poland

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest akceptacja regulaminu.

1.

W Festiwalu/warsztatach mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, pod warunkiem przedstawienia zgody od swojego prawnego opiekuna.

2.

Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

3. 

Organizatorzy Festiwalu/warsztatów zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych. W tej sytuacji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.

4.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu/warsztatach w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.

Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).

5.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Wszelkie dane osobowe uczestników traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

Uczestnicy Festiwalu/warsztatów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku/dokumentowanie przebiegu zajęć oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Festiwalu.

Uczestnik może nie wyrazić zgody na powyższe postanowienie – konieczne jest wówczas złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia.

6.

Festiwal/warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatorów może być w dowolnym momencie odwołany.

7.

 Zgłoszenie udziału w Festiwalu/warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

8.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

9.

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

Adres i dane:
ul. Małachowskiego 4/2
50-084 Wrocław
KRS: 0000367176
REGON: 21369358
NIP: 8992704434
Konto bankowe:
Stowarzyszenie Inicjatyw twórczych Momentum
mBank
73 1140 2004 0000 3702 7795 7832
Telefony:
Aga Rybak: 530 716 044
Jakub Gontarski: 791 561 909
Dorota Kamecka: 726 515 498
Barbara Gwóźdź: 530 570 672
Adres email:
Zapisy na festiwal i wydarzenia podczas festiwalu:
cyrkulacje.zapisy (małpa) gmail.com
Pozostale informacje:
cyrkulacje.festiwal (małpa) gmail.com

13 + 9 =

copyright® SIT MOMENTUM / festiwal cyrkulacje 2019
design + realizacja: dance being / ms. brand advisor
design + realizacja:
dance being / ms. brand advisor
copyright®
SIT MOMENTUM / festiwal cyrkulacje 2019
Skip to content