Regulamin festiwalu CYRKULACJE 2022

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest akceptacja regulaminu.

1.

W Festiwalu/warsztatach mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, pod warunkiem przedstawienia zgody od swojego prawnego opiekuna.

2.

Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

3.

Organizatorzy Festiwalu/warsztatów zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych. W tej sytuacji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.

4.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu/warsztatach w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.

Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).

5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych MOMENTUM z siedzibą przy ul. Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą mailową: cyrkulacje.zapisy@gmail.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizacją zgłoszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale są niezbędne do przetworzenia zapytania.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkowania zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

Uczestnicy Festiwalu/warsztatów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku/dokumentowanie przebiegu zajęć oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Festiwalu.

Uczestnik może nie wyrazić zgody na powyższe postanowienie – konieczne jest wówczas złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia.

6.

Festiwal/warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatorów może być w dowolnym momencie odwołany.

7.

 Zgłoszenie pisemnej/mailowej chęci udziału w Festiwalu/warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

8.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

9.

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

Skip to content