[av_textblock size=” font_color=” color=”]
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z TAŃCA
Butō z DAISUKE YOSHIMOTO W RAMACH Festiwalu CYRKULACJE!!!

For english version scroll down, please.

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Warsztat tańca buto prowadzony przez Daisuke Yoshimoto
15-17 kwietnia (środa-piątek) godz. 9:00-12:00

Sala Teatru Laboratorium, Instytut Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27, Wrocław

Zapisy do 14 kwietnia przyjmuje Justyna Rodzińska-Nair justyna@grotowski-institute.art.pl
(Pobierz i odeslij wypełnioną kartę zgłoszenia).
Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Udział jest bezpłatny.

Butō to japońska forma tańca nowoczesnego, która powstała w latach pięćdziesiątych XX wieku. Po drugiej wojnie światowej artyści japońscy odwrócili się zarówno od tradycyjnych form, jak i wpływów masowej kultury Zachodu i zainspirowali się rodzimą mitologią agrarną, ideą teatru okrucieństwa Antonina Artauda i niemieckim ekspresjonizmem. W świecie sztuki ich bunt manifestował się m.in. w pracach takich artystów, jak: Yukio Mishima (pisarz), Shūji Terayama (poeta i dramaturg) czy Tatsumi Hijikata (tancerz i choreograf). Artyści pragnęli wydobyć na światło dzienne oficjalnie ignorowane, ciemne aspekty życia społeczeństwa japońskiego – deformację i szaleństwo. Butō wyrywa się spod wpływu restrykcyjnej tradycji społecznej, dając bezprecedensową wolność artystycznej ekspresji. Jest prawdopodobnie najśmielszą dotychczas próbą przełożenia tajemniczego, często tłumionego życia nieświadomości na międzyludzkie, publiczne medium teatru. Podobnie jak surrealiści, wczesne butō wykorzystywało skrzywienie natury oraz przypadek, zapożyczony od dadaistów, jako zasadę kompozycji. Najbardziej znani twórcy butō to, obok Kauzo Ohno i Tatsumi Hijikaty, Min Tanaka, Akaji Maro, Yoko Ashikawa oraz Daisuke Yohimoto.

Warsztat
Praca skupi się na przekraczaniu granic własnego ciała. Poprzez improwizację uczestnicy poznają nowe sposoby odczuwania przestrzeni, a także otworzą się na pracę z partnerem i grupą. Warsztaty zakończy pokaz pracy.

Daisuke Yoshimoto ukończył kierunek sztuki na Wydziale Teatru na Uniwersytecie Nippon w 1967 roku. Od pierwszych lat swej scenicznej aktywności współpracował i współtworzył spektakle z największymi twórcami butō, m.in. z Kazuo Ohno (jako menadżer przy Argentynie, 1977 i Mojej matce, 1981), Hisayo Iwaki, Yukihiko Sakai. Pierwsze przedstawienie butō Głowa kobiety ptaka przygotował w 1983 roku. Występował w wielu krajach, np. w Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, na Ukrainie i Węgrzech, we Włoszech i USA. Wielokrotnie gościł w Polsce, prezentując swoje spektakle Eros i Tanatos (2004) oraz Ruiny ciała (2008) m.in. w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu (na zaproszenie Ośrodka i Instytutu Grotowskiego). W 1997 roku pełnił funkcję programowego konsultanta festiwalu tańca butō, którego pomysłodawcą i realizatorem był Ośrodek Grotowskiego. W 2003 roku współpracował z Teatrem ZAR w ramach projektu Ewangelie dzieciństwa, tańcząc w spektaklu Łazarz. W roku 2010 wspólnie z Jackiem Ostaszewskim i grupą Osjan wystąpił w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej ze spektaklem Ruiny ciała, a także na 40-lecie zespołu na Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. W 2012 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy” zaprezentował we Wrocławiu spektakl Kiokatabira ciała. W 2013 roku po raz pierwszy przedstawił na wrocławskim placu Solnym akcję Świadek w ramach projektu „Armine, Sister”.
[/av_textblock]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Workshop of Butoh dance led by Daisuke Yoshimoto

15-17 April (Wednesday-Friday) 9am-12 noon

Theatre Laboratory Space, the Grotowski Institute, Rynek-Ratusz 27, Wroclaw

Contact and application

Please send your completed application form to Justyna Rodzińska-Nair at justyna@grotowski-institute.art.pl by 14 April 2015. The number of places is limited. Applicants will be accepted on a first-come-first-serve basis. Free entrance.

Butoh is a modern dance form born in Japan in the 1950s. After World War II, Japanese artists rejected traditional forms and the influence of Western mass culture, and turned for inspiration to the local agricultural mythology, Antonin Artaud’s ideas of the theatre of cruelty and German expressionism. This was reflected in the work of artists such as writer Yukio Mishima, poet and dramatist Shūji Terayama and dancer and choreographer Tatsumi Hijikata. These artists wanted to bring to light the officially ignored, dark aspects of the life of Japanese society – that of deformation and madness. Butoh breaks out of the confines of restrictive social tradition, offering unprecedented freedom of artistic expression. It probably remains the boldest attempt to transfer the mysterious, often suppressed life of the human unconscious through the interpersonal public medium of theatre. Like Surrealism, the early Butoh used the distortion of nature; like Dada, it used chance as a means for composition. Apart from Kauzo Ohno and Tatsumi Hijikata, the most acclaimed Butoh artists include Min Tanaka, Akaji Maro, Yoko Ashikawa and Daisuke Yoshimoto.

Workshop

The work will focus on pushing the limits of the body. Through improvisation participants will learn new ways of perceiving space and will open themselves up to partner and group work. The workshop will culminate in a public presentation.

Daisuke Yoshimoto graduated in art from the Theatre Department at the Nippon University in 1967. Since the early years of his stage career, he collaborated and co-created performances with the greatest Butoh masters such as Hisayo Iwaki, Yukihiko Sakai and Kazuo Ohno (as a stage manager for La Argentina in 1977 and My Mother in 1981). In 1983 he created his first Butoh piece, The Head of the Bird Woman. He has performed in many countries, including Austria, Denmark, France, Spain, the Netherlands, Norway, Ukraine, Hungary, Italy and the USA. He first time came to Poland as a stage manager with the group Ner-Kyōgen (Tokyo) to take part in an international festival of student theatres organized by Bogusław Litwiniec and Teatr Kalambur in Wrocław. In the 1990s he visited Poland several times with his pieces Eros and Thanatos (2004) and Ruined Body (2008), which he presented in Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warsaw and Wrocław (at the invitation of the Grotowski Centre and the Grotowski Institute). In 1997 he was the artistic consultant of a Butoh festival conceived and held by the Grotowski Centre. In 2003 he collaborated with Teatr ZAR on Gospels of Childhood as a dancer in a piece called Lazarus. In 2010, together with Jacek Ostaszewski and the music group Osjan, he performed Ruined Body in the Grand Theatre and National Opera in Warsaw and at the Cross-Culture Festival to mark the 40th anniversary of Osjan. In 2013 he shown in Wroclaw as part of the 2nd International Theatre Festival “The World as a Place of Truth” the performance Kyokatabira of the Body. In 2013 at Wrocław’s Plac Solny he presented Witness action as part of „Armine, Sister” project for the first time.

[/av_textblock]

Skip to content