Regulamin

Zasady uczestnictwa we Wrocławskim Festiwalu Ruchu

Festiwal „Żywe Kultury Ruchu” CYRKULACJE

1. W Festiwalu/warsztatach mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, pod warunkiem przedstawienia zgody od swojego prawnego opiekuna.

2. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

3. Organizatorzy Festiwalu/warsztatów zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych. W tej sytuacji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu/warsztatach w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.

Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).

5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Wszelkie dane osobowe uczestników traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

Uczestnicy Festiwalu/warsztatów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku/dokumentowanie przebiegu zajęć oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Festiwalu.

Uczestnik może nie wyrazić zgody na powyższe postanowienie – konieczne jest wówczas złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia.

6. Festiwal/warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatorów może być w dowolnym momencie odwołany.

7. Zgłoszenie udziału w Festiwalu/warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

9. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.